Учредяване на дружество

Учредяване на дружество

Учредяване на дружество


Учредяване на дружество

В България съществуват следните форми на търговски дружества:

 • дружество с ограничена отговорност,
 • акционерно дружество,
 • събирателно дружество,
 • командитно дружество и
 • командитно дружество с акции.

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица. Независимо от националността на техните учредители, всички регистрирани в България дружества се счита за български юридически лица, които се учредяват и съществуват съгласно действащото българско законодателство.

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Времето, необходимо за вписване, заличаване и обявяване на актове в търговския регистър за търговски дружества е незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването на заявленията в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Дружество с ограничена отговорност

 

Дружеството с ограничена отговорност е предпочитана форма на търговска дейност, поради изискването за минимален капитал от 2 лева, ограничената отговорност на съдружниците до размера на дружествения капитал и опростената корпоративна структура на управление.

Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. За прехвърлянето на дружествен дял на трети лица е необходимо предварително одобрение от общото събрание. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Структурата на управление на дружество с ограничена отговорност се състои от:

 • общо събрание на съдружниците; и
 • един или повече управители, които управляват и представляват дружеството по отношение на трети лица.

Няма ограничения чужденец да бъде назначен за управител на дружество.

 

Регистрация на Дружество с ограничена отговорност(“OOД”), и Еднолично дружество с ограничена отговорност (“EOOД”)
Законова уредба
 • Търговският закон, Законът за търговския регистър
Компетентен орган
 • Търговският регистър в Агенцията по вписванията
Процедура 1)       Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирма;

2)       Провеждане на учредително събрание, Приемане на Дружествен договор или Учредителен акт, Назначаване на управител/и;

3)       Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка (минимален размер на капитала 2 лева);

4)       При специфичен предмет на дейност се представя разрешение от компетентен орган при подаване на документите в Търговския регистър.

Необходими документи
 • Заявление за регистрация; Дружествен договор или Учредителен акт; Учредителен протокол за учредяване на дружество; Нотариално заверен спесимен от подписите на всеки от назначените управители; Декларация по смисъла на член 142 от Търговския закон, подписана от всеки от назначените управители; Декларация по смисъла на член 141, ал. 8 от Търговския закон, подписана от всеки от назначените управители; Удостоверение от банката за внесен капитал; Решение на управляващия и представляващ орган на съдружника, юридическо лице; Извлечение от Търговски регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице; Документ за внесена държавна такса за учредяване на Дружество с ограничена отговорност; Декларация по член 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от управителя заявител; Съответен лиценз или разрешение, съгласно специален закон за извършване на специфична дейност.
Такси
 • Таксата на Търговския регистър за вписване на дружество е в размер на 160 лева/80 лева, когато заявлението и документите към него са подадени по електронен път;
 • За запазване на име се събира такса в размер на 50 лева/ когато заявлението е подадено по електронен път, се събира такса в размер на 25 лева.
Срокове
 • По заявление за вписване или заличаване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му;
 • По заявлението за обявяване – незабавно.

 

 

Акционерно дружество

Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Минималният регистриран капитал, необходим за учредяване на Акционерно дружество е в размер на 50.000 българския лева (около 26.000 евро).

Корпоративната структура на управление на Акционерно дружество се състои от:

 • общо събрание на акционери;
 • съвет на директорите (едностепенна система на управление), или надзорен съвет и управителен съвет(в случай на двустепенна система на управление).
Регистрация на акционерно дружество
Законова уредба
 • Търговски закон, Закон за търговския регистър
Компетентен орган
 • Търговският регистър към Агенцията по вписванията
Процедура 1)       Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирма;

2)       Провеждане на учредително събрание, записване на акции от учредителите, приемане на Устав или Учредителен акт, избиране на Надзорен и управителен съвет, съответно Съвет на директорите;

3)       Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка (минимален размер на капитала е 50 000 лева);

4)       При специфичен предмет на дейност се представя разрешение или лиценз от компетентен орган при подаване на документите в Търговския регистър;

Необходими документи
 • Заявление за регистрация; Устав или Учредителен акт; Учредителен протокол на акционерите; Присъствен лист от учредително събрание на акционерите; Списък на лицата, записали акции на учредителното събрание; Декларация от учредител по реда на чл. 160, ал. 2 от Търговския закон; Спесимен от подписа на Изпълнителен/и член/а; Декларация по член 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон; Декларация по чл. 237 от Търговския Закон; Протокол от събрание на Съвета на директорите; Удостоверение от банката за внесен капитал; Решение на управляващия и представляващ орган на акционер, юридическо лице; Извлечение от Търговски регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице; Документ за внесена държавна такса за учредяване на дружество; Декларация по член 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от управителя заявител; Съответен лиценз или разрешение, съгласно специален закон за извършване на специфична дейност.
Такси
 • Таксата на Търговския регистър за вписване на дружество е в размер на 460 лева/230 лева, когато заявлението и документите към него са подадени по електронен път;
 • За запазване на име се събира такса в размер на 50 лева/ когато заявлението е подадено по електронен път, се събира такса в размер на 25 лева.
Срокове
 • По заявление за вписване или заличаване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му;
 • По заявлението за обявяване – незабавно.

 

 

Клон

За установяване на чуждестранни инвестиции по българското право в допълнение към петте вида търговски дружества, посочени по-горе, може да се избере една от следните организационни форми:

 • клон и
 • търговско представителство.

Търговец, който има право да извършва търговска дейност според националния си закон може да впише клон в Търговския регистър. Клонът не е отделно юридическо лице. За клона не се изисква да има внесен капитал или отделни органи на управление. Неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на търговеца.

 

Търговско представителство

Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в България търговски представителства. Търговските представителства се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. Търговското представителство не е отделно юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност. Така, едно търговското представителство има за цел да извършва нестопанска дейност, като организиране на промоции, изложби или демонстрации, обучение и реклама на продукти или услуги.

 

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице
Законова уредба
 • Закон за насърчаване на инвестициите
Компетентен орган
 • Орган по регистрацията е Българската търговско-промишлена палата.
Процедура и необходими документи
 • Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство; Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице; Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р. България; Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ представляващи дружеството за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р. България и обема на предоставените му права; Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България – по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус; Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство; Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.
Срокове
 • Сроковете за вписване са между 1 час и 3 дни (според заявеното желание и платена такса).

 

Регистрация в регистър БУЛСТАТ
Законова уредба
 • Закон за регистър БУЛСТАТ
Компетентен орган
 • Службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.
Процедура и необходими документи
 • В регистър БУЛСТАТ се вписват Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, вписани в Българската търговско – промишлена палата. Необходими документи за вписването им са: Удостоверение за регистрация/ регистрация в БТПП; Копие от решението за назначаване на управляващ и представляващ; Заявление за регистрация, по образец на регистър Булстат.
 • На вписване подлежат и следните категории чуждестранни лица, на които се издава картата за идентификация и ЕИК (код по БУЛСТАТ):
  • чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната или чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната;
  • чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или притежават недвижимо имущество в страната, или са осигурители;
Такси
 • За вписване на нов субект се събират такси, както следва: чуждестранно юридическо лице – 40 лева; търговско представителство – 70 лева; клон на юридическо лице с нестопанска цел – 15 лева;
 • Размерът на таксите е определен в Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Срокове
 • Регистрацията се осъществява в момента на подаване на надлежните документи, като се издава регистрационно удостоверение с едномесечен срок на валидност до издаване на картата за идентификация.

Вашият коментар

Translate »