Строителство

Строителство

Строителство


Строителство

Подготовка и одобрение на подробен устройствен план (ПУП) [2]
Компетентни органи
 • Кметът на общината – когато проектът за ПУП е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населените места и селищните образувания;
 • Общинският съвет – когато проектът за ПУП е за част от населено място или селищно образувание в обхват над три квартала;
 • Областният управител – когато проектът за ПУП е с обхват повече от една община;
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството – когато проектът за ПУП е с обхват повече от една област, отнася се за селищни образувания с национално значение, или предвижда изграждане на обект от национално значение.
Процедури и необходими  документи
 • Подаване на искане за възлагане изработването на ПУП и получаване на разрешение от компетентния орган;
 • Изготвяне на задание, съдържащо изискванията относно териториален обхват, срокове и етапите за изработване. Заданието се съгласува с министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от екологична оценка;
 • Изработване на проект за ПУП от проектант;
 • Публикуване на проекта от общината в „Държавен вестник“;
 • Приемане на ПУП от експертен съвет на съответния компетентен орган
 • Одобряване на проекта от съответния компетентен орган.
Срокове
 • Заинтересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението за изработен проект на ПУП да подадат възражения;
 • Приемане на ПУП от експертен съвет става  в 1-месечен срок след изтичане срока за възражения;
 • Одобряването става в 14-дневен/1-месечен срок в зависимост от компетентния орган.

 


[1] Съгласно Закона за устройство на територията

 

[2] Наличието на подробен устройствен план (ПУП), чрез който се конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, е предпоставка за преминаване към следващия етап на строителния процес – инвестиционното проектиране. С ПУП се определя и конкретното предназначение на всеки поземлен имот. Изработването на ПУП се възлага от кмета, от министъра на регионалното развитие и благоустройството или по инициатива на заинтересовано лице. Настоящата процедура разглежда хипотезата, когато инициативата е на частно лице.

 

Издаване на виза за проектиране [3]
Компетентен орган
 • Главният архитект на общината или района
Процедура и необходими документи
 • Подаване на заявление за издаване на виза за проектиране;
 • Прилагат се документи за собственост на имота; право на строеж; ограничени вещни права; оценка за въздействие върху околната среда (ако е необходима в зависимост от вида на строежа) и др. в зависимост от спецификите на строежа.
Срокове
 • 14 дни

 


[3] Визата за проектиране е документ, представляващ копие на действащия подробен устройствен план и съдържа данни за означените налични сгради и постройки в него, в съседните имоти, с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива. Наличието на виза за проектиране е в изчерпателно изложените в закона случаи (чл. 140, ал. 3 от ЗУТ).

 

 

Изготвяне на инвестиционен проект [4]
Компетентен орган
 • Проектант;
 • Консултант;
 • Експлоатационни дружества (електроснабдяване, водоснабдяване и др.);
 • Органи по пожарна безопасност.
Процедура и необходими документи 1)       Сключване на договор за проектиране и изготвяне на инвестиционен проект от правоспособен проектант;

2)       Сключване на договор  с консултант  за извършване на оценка на съответствието на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване;

3)       Извършва и оценка за въздействието върху околната среда, когато това се изисква от Закона за опазване на околната среда;

4)       Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

5)       Положително становище на органите по пожарна безопасност (за строежите от първа и втора категория).

Срокове
 • 7 дни

 


[4] Проекти, изготвени по задание на инвеститора, отразяващи инвестиционните намерения за строителство. Изработването на инвестиционни проекти е уредено от разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (посл. изм. и доп. бр. ДВ. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството.  Инвестиционният проект е основание за издаване на разрешение за строеж.

 

 

Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект [5]
Компетентен орган
 • Главния архитект на общината или района;
 • Областният управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община;
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството – за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти от национално значение;
 • Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”- за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
Процедура и необходими документи 1)       Подаване на молба за издаване на одобрение на инвестиционен проект до компетентния орган;

2)       Прилагат се документи, които могат да варират в зависимост от категорията и спецификата на строежа, като:

–       документи, удостоверяващи право на собственост върху имота; право на строеж; ограничени вещни права;

–       виза за проектиране;

–       три копия на инвестиционния проект;

–       оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;

–       положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност;

–       решение по оценка на въздействието върху околната среда, в случаите в които се изисква ОВОС;

–       предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и др.

Срок
 • 7 дни

 


[5] Целта на процедурата е получаване на одобрение от компетентния административен орган на инвестиционните намерения на възложителя. Процедурата може да се осъществи едновременно с издаването на разрешение за строеж. За съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.

 

 

Издаване на разрешение за строеж (в границите на населените места)
Компетентен орган
 • Главния архитект на общината или района;
 • Областният управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община;
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството – за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти от национално значение;
 • Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”- за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
Процедура и необходими документи 1)       Подаване на молба за издаване на разрешение за строеж;

2)       Прилагат се документи , които могат да варират в зависимост от категорията и спецификата на строежа, като документи, удостоверяващи право на собственост върху имота; право на строеж; ограничени вещни права; виза за проектиране, одобрен инвестиционен проект, оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите , положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност; решение по оценка на въздействието върху околната среда, в случаите в които се изисква ОВОС; предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; специални разрешителни, изискуеми по специални закони и др;

3)       Отказ за издаване на разрешение за строеж е възможен само по законосъобразност.

Срокове
 • 7 дни

Вашият коментар

Translate »