Режим на влизане, пребиваване и работа на чужденци

Режим на влизане, пребиваване и работа на чужденци

Режим на влизане, пребиваване и работа на чужденци


1. Режим на влизане, пребиваване и работа на чужденци

Чужденците, които пребивават в България на законно основание, имат всички права и задължения по българската Конституция с изключение на онези, за които се изисква българско гражданство.

 

Граждани на Европейския съюз

Граждани на ЕС не се нуждаят от виза. Те могат да влизат и напускат територията на България с лична карта или паспорт за срок до три месеца. Когато отговарят на условията, произтичащи от законодателството на ЕС, те могат и да пребивават в Република България продължително за срок до пет години или постоянно, за което се издава удостоверение.

 

Граждани на трети държави

Граждани на трети страни имат правото да преминават транзитно през територията на България без виза, според условията и сроковете на законодателството на ЕС. При наличие на действащо споразумение между ЕС и трета страна за условията за издаване на виза, за влизане и пребиваване на гражданин от тази държава се прилагат процедурите от съответното споразумение.

 

Чужденци могат да пребивават в България за кратко (90 дни от дата на влизане), продължителен престой (1 година), дългосрочно (с първоначално одобрен престой от 5 години с опция за удължаване) и постоянно – за неограничен период от време

 

Сред чужденците, които могат да получат разрешение за дългосрочен престой са:

 • Хора, които са основали търговски дружества, в които са открити поне 10 работни места за български граждани;
 • Чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната във връзка с международни спогодби.
 • Представители на чужди компании

 

Сред чужденците, които могат да получат разрешение за постоянен престой, са:

 • Хора, които са инвестирали или са повишили инвестицията си над 1 млн. лева, чрез придобиване на:
  • Дялове от български компании търгувани на българския регулиран пазар;
  • Облигации и ценни книжа, както и деривативни инструменти издадени от държавата и общините, с оставащ срок до падежа не по-малко от 6 месеца;
  • Собственост на активи на българска компания с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол
  • Държавни или общински дялове притежавани от българска компания в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол
  • Българска интелектуална собственост;
  • Права според концесионни договори действащи в Република България
 • Хора, които са инвестирали над 1 млн. лева в лицензирана българска кредиторска институция за период не по-кратък от пет години;
 • Хора, които са инвестирали най-малко 6 млн. в капитал на българска компания, чийто акции не се търгуват на регулирания пазар;
 • Хора, които са получили сертификат за инвестиция клас А или приоритетна инвестиция;

 

Чужденци, които не се нуждаят от разрешение за работа са:

 • чужденците с дългосрочно или постоянно пребиваване в България;
 • Мениджъри на компании или клонове на чужди организации;
 • Членове на бордове на директори на компании, които не работят по трудово правоотношение;
 • Търговски представители на чужди компании

 

Престой и работа на граждани от трети страни
Краткосрочен престой (до 90 дни) С разрешение за работа, освен за предвидените изключения, например:

 • управляващи търговски дружества/клон на чуждестранно юридическо лице;
 • членове на управителните съвети и съвети на директорите на търговски дружества, които не работят по трудово правоотношение;
 • членове на семейството на чужденец с разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • членове на семейството на гражданин на ЕС и др.
Продължителен престой (до 1 година)
Дългосрочно

Пребиваване (5 год. с възможност за продължаване)

По реда за български граждани (без разрешение за работа),

освен ако има допълнителни изисквания за съответната работа, установени с нормативен акт.

 

Постоянно

пребиваване

(неопределен срок)

Издаване на разрешения за работа
Компетентен орган
 • Дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на чужденеца.
Процедура 1)            Работодателят представя в дирекция „Бюро по труда“ по местоработата на чужденеца необходимите документи.

2)            Администрацията може да му изиска допълнителни документи за удостоверяване изпълнението на условията.

3)            Дирекция „Бюро по труда“ изпраща документите на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, придружени със становище по искането.

4)            Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за издаване на разрешението/отказ.

Необходими документи

 

 • Искане-декларация по образец;
 • Обосновка на искането;
 • Три снимки на чужденеца;
 • Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, легитимиращ работодателя;
 • Легализирани документи за образование, специалност, правоспособност и/или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца;
 • Справка-декларация от работодателя за работещите при него чужденци;
 • Справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение за предходните 12 месеца;
 • Трудов договор;
 • Други документи, свързани със спецификата на работното място, изисквани с нормативен акт;
 • Копие на редовен документ за задгранично пътуване със срок  на валидност не по-малко от 7 месеца;
 • За висш ръководен персонал и специалисти на чуждестранно  юридическо лице: официален легализиран  документ, удостоверяващ заеманата от чужденеца длъжност в структурите на чуждестранното юридическо лице през последните 12 месеца;
Срокове
 • 3 дни от приемането на документите за изпращането им в Агенцията по заетостта;
 • 1 месец за вземане на решение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Вашият коментар

Translate »