Придобиване на недвижим имот

Придобиване на недвижим имот

Придобиване на недвижим имот


Придобиване на недвижим имот

Ограничения за директно придобиване от инвеститори от трети страни

 

Чужденци и чуждестранни юридически лица по принцип могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната. Когато това е предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор, чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя, включително земеделска, както и върху горски територии. Принципното положение е, че чужденците могат да придобиват право на собственост върху недвижимо имущество и при наследяване по закон. Когато друго не е указано в международен договор, обаче, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността върху земя на лица, които имат право да придобиват такива имоти.

Ограничения за директно придобиване от европейски инвеститори

Съгласно Договора за присъединяване на България към ЕС, България запазва:

 • до 31/12/2011г. ограничението по отношение на придобиването на право на собственост върху земя за второ жилище от граждани на държавите-членки или държавите, страни по СЕИП, които не пребивават в България и, от юридически лица, учредени в съответствие със законите на тези държави;
 • до 31/12/2013г. ограниченията по отношение на придобиването на право на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя от същите тези лица.

Изключенията не важат за самостоятелно заети земеделски производители.

 

 

Възможност за индиректно придобиване

Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобият всякакъв вид недвижимо имущество, регистрирайки българско дружество, което може да бъде изцяло тяхна собственост и което да действа като купувач. Те могат и да придобият вече съществуващо българско дружество, което притежава недвижимо имущество, както и да придобият недвижимо имущество чрез придобито от тях българско дружество.

 

 

Процедура по придобиване на недвижимо имущество

Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт, който се издава от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване.Не се изисква обаче нотариален акт при отчуждаване на държавна или общинска собственост, където писмената форма на документа е достатъчна.

 

Процедура по придобиване на недвижимо имущество
Процедура 1)        Страните подават писмена молба до нотариус, в чийто район се намира имотът;

2)        Страните представят на нотариуса необходимите документи.

3)        Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта на нотариалния акт и ако го одобрят, актът се подписва от тях и от самия нотариус.

4)        Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване.

5)        Нотариусът предоставя препис от нотариалния акт на участващите в производството.

Необходими документи
 • Проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижимия имот, ако нотариалният акт не се изготвя от самия нотариус  (в 5 екземпляра);
 • Пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник;
 • Писмена декларация от продавача, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски (в 2 екземпляра);
 • Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец;
 • Документ/-и, удостоверяващи правото на собственост на продавача;
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота;
 • Скица на недвижимия имот (виза);
 • Ако предмет на сделката е идеална част от съсобствен имот – писмени доказателства от съсобственика, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и писмена декларация пред нотариуса, че никой от тях не е приел това предложение;
 • Вносна бележка за платен местен данък за продажба;
 • Декларация за облагане с данък за приобретателя по образец.

Вашият коментар

Translate »